01.07.2022 fekk kommunen eit lovpålagd ansvar om å opprette ei rådgjevande eining for russaker. I Fyresdal er dette ansvaret lagt til avdeling for psykisk helse og rus. 

Den rådgjevande eininga for russaker skal ha ansvaret for å møte personar når oppmøte for eininga er sett som vilkår for ein bestemt strafferettsleg reaksjon, inkludert gjennomføring av ruskontroll dersom dette er sett som vilkår. Oppmøte og eventuell ruskontroll påleggast av politiet som vilkår for påtaleunnlating eller som vilkår for dom. 

Politiet formidlar informasjon til rådgjevande eining i kommunen om at ein person har fått ilagt nemnde vilkår. Eininga kallar inn personen til oppmøte og eventuell rustesting dersom dette er eit vilkår. Eininga si primære oppgåve er å gje generell informasjon, råd og rettleiing. Dersom personen samtykker til det, kan rådgjevande eining tilby helsehjelp og oppfølging av personens rusmiddelbruk.