Forbod mot open eld i skogsmark

Det generelle bålforbodet gjeld i perioden 15. april til 15. september. Då er det forbode å gjere opp eld i og i nærleiken av skog og annen utmark, dette gjeld også bruk av eingongsgrill og bålpanne.

Det er tillatt å gjere opp eld der det åpenbart ikkje kan medføre brann. Med «åpenbart ikkje medføre brann» meinast t.d. at det ligg snø på bakken eller at det har vore mykje nedbør over lang tid. Vi gjer merksam på at du tenner på på eige ansvar og kan stillast til ansvar dersom bålet kjem ut av kontroll. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål, så bør du la det vere!

Forbodet gjeld ikkje innmark (gårdsplassar, hustomter, dyrka mark, engslått, kulturbeite og liknande område), men den generelle regelen om å vere aktsam gjeld sjølvsagt her også.

Dersom brannfaren er spesielt stor (t.d. ved fare for skogbrann), kan kommunen innføre forbod mot bruk av eld i bestemte område.

Reglane om bålbrenning blir styrt av Forskrift om brannforebygging § 3.

Skal du brenne bråte/bål? 

Meld ifrå til 110-sentralen i Tønsberg på førehand - på servicenummer 333 14 110.

Bruk servicenummeret til ikkje-tidskritiske førespurnader og for testing av alarmoverføring på brannalarmanlegg.

Ring 110 ved brann eller ulykke!