Sokneråd og fellesråd

Fyresdal sokneråd er både sokneråd og fellesråd, og rådet handsamar difor både kyrkjelydssaker og saker som har med bygningane og gravplassane å gjere. Fyresdal sokneråd har eige reglement for delegering av oppgåver frå soknerådet til leiar, kyrkjeverje og arbeidsutval. I arbeidsutvalet sit leiar, nestleiar og sokneprest. Kyrkjeverja er sekretær for utvalet.

I tillegg har soknerådet eit kyrkjeleg administrasjonsutval, som er eit partsamansett utval og er eit fagorgan for soknerådet i ulike saker. I kyrkjeleg administrasjonsutval sit 2 medlemer frå soknerådet og 1 medlem frå arbeidstakarane. Kyrkjeverja er sekretær for utvalet. I tillegg har soknerådet oppnemnt eit gravplassutval som kan hjelpe til med å vurdere kva som bør / skal gjerast på gravplassen. Når det gjeld kyrkjelydsarbeid så har soknerådet delegert oppgåver til diakoniutval, trusopplæringsutval og gudstenesteutval. Utvala er med på planlegging og gjennomføring av aktivitetar saman med staben i kyrkja. I kvart utval sit representantar frå soknerådet saman med andre friviljuge.

Kyrkjeleg administrasjonsutval

 • Inger Olaug Angell, leiar
 • Gunlag B. Kiland, nestleiar
 • Soknepresten
 • Torhild Sølyst, varamedlem
 • Freddy Brander, representant for dei tilsette
 • Ingebret Gaaren, vararepresentant

Diakoniutvalet

 • Torhild Sølyst
 • Gunnar Birger Grunnvik
 • Torhild Moen
 • Soknepresten
 • Else Berit Mandt Gaaren

Trusopplæringsutvalet

 • Berthe Tysvær Hegglid
 • Annlaug Bergland
 • Kari-Anne Noraberg
 • Ingunn Lauvrak
 • Sigrun Rørdal Rekvik
 • Soknepresten
 • Else Berit Mandt Gaaren

Gudstenesteutvalet

 • Gunlaug B. Kiland
 • Else Berit Mandt Gaaren
 • Freddy Brander
 • Soknepresten

Kyrkjegardsutvalet

 • Åse Breiland
 • Einar Mikkelsen
 • Kyrkjetenar
 • Kyrkjeverje