«Erverv» er eit fellesord for alle måtar ein kan overta ein eigedom på; kjøp, arv, gåve osv. Fast eigedom er til dømes hus, gard eller ubebygd tomt, eller andre areal.

På Landbruksdirektoratet finn du meir informasjon om konsesjon.