Fyresdal kommune er med i fleire interkommunale nettverkssamarbeid:

Nettverkssamarbeid i høve personar med KOLS (Kronisk Obstruktiv Lunge Sykdom)

Vi samhandlar for di helse for å gje rett behandling – på rett sted – til rett tid. 

Bare i Telemark vert det annteke at rundt 12-14000 personar har KOLS, halvparten av desse veit truleg ikkje at dei har det.

  • Har du KOLS og er dårlig i din pust, anbefalar vi at du kontaktar din fastlege for ein hastetime.
  • Har du teke ekstra hurtigverkande inhalasjonar uten effekt og slit med å få puste – ring 113. 
  • Ved mistanke om KOLS/ASTMA, kan fastlegen henvise deg til ein lungelege på sjukehuset.

Ragnhild Bjorheim er KOLS-kontakt.

Demensnettverk - samarbeid i høve personar med demens

Hanna Kåsastul er demenskontakt.

Her kan du sjå ein rettleiar i høve demens

Palliasjonsnettverk

Telemark har eit nettverk av kontaktsjukepleierar på sjukehus, i heimesjukepleia og på sjukeheim som driftast av palliativ enhet. Fyresdal kommune er med i dette interkommunale nettverkssamarbeidet i høve kreft og palliasjon. 

Kontaktsjukepleiar:

  • Har kunnskap om kreft og lindrande behandling.
  • Kartlegg behov og fylgjer opp symptomlindrande behandling.
  • Tilbyr samtaler, råd og veiledning.
  • Bidreg med tilrettelegging i heimen.
  • Har oversikt over tilbod som kan være aktuelle for deg.
  • Samarbeider med fastlege, sjukehus og Palliativ enhet.
  • Samarbeider med kreftforeningen.

Sjukepleiar Randi Lauvrak er kreftkontakt.

Velferdsteknologinettverk

Gunn Marit Aslestad er nettverkskontakt.

Nettverk for utviklingshemma

Samarbeid i høve personar med utviklingshemming.

Interkommunalt Simuleringsprosjekt i Vest-Telemark

Kamilla M. Mogstad er kontaktperson.