Framande arter har blitt spreidd til stader dei ikkje høyrer heime ved hjelp av menneske. Nokre av desse artane kan skade på naturen vår ved for eksempel å utkonkurrere eller blande seg med heimehøyrande artar, spreie parasittar og sjukdommar eller endre naturtypar. Framande artar påverkar mange av økosystema våre negativt, og reknast som ein av dei største truslane mot naturmangfaldet på verdensbasis.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har laga enkle informasjonsark om kva du kan gjere med framande planteartar som er til skade for naturen: