Interkommunal psykologteneste

Kommunane Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Seljord og Tokke samarbeider om ei interkommunal psykologteneste. Funksjonen blei oppretta i 2019, med barn og unge (0-23 år) som fokusområde. Psykologtenesta består av to kommunepsykologer, som er organisert i eit team.  

Psykologtenesta skal ivareta arbeidsoppgåver på fleire nivå. Sentrale arbeidsområde er helsefremjande og førebyggjande arbeid, planarbeid, kompetanseutvikling og å medverke til samordna tenesteutvikling i dei fem kommunane. Psykologane rettleier og gjev fagstøtte til fagpersonar som treff barn og unge, og er med i tverrfagleg arbeid i dei ulike kommunale tenestene. Nokre gonger treff dei også barn, unge og foreldre direkte, til rettleiing, oppfølging og lågterskel behandling.

Kommunepsykologane har hovudkontor i Seljord, Brøløsvegen 13 A. Dei disponerer kontor på helsesentra i dei andre kommunane og arbeider etter behov derfrå. 

Spørsmål til kommunepsykologane blir retta gjennom kontakt med helsepersonell som arbeider med barn og unge i kommunen.

Nyttige lenker/nettstader:

Finne hjelp når noko er vondt eller vanskelig: 

Hjelp til hjelp – nettportal for psykisk helse
Kors på Halsen
Kirkens SOS
Alarmtelefon for barn og unge

Spørsmål om kropp, mat, spiseforstyrringar?

Spiseforstyrrelsesforeningen
Rådgivning om spiseforstyrrelser

Spørsmål om sex og seksualitet?

Sex og samfunn

Tekstar om mange viktige tema: 

UNG.no

Filmar:

Om vald: nrksuper.no/serie/vold/
Om overgrep: 
rvtsvest.no/barn-ma-vite-informasjonsfilm-om-overgrep/
«Alfred og skyggen. En liten film om følelser»
«Alfred og skyggen. En liten film om selvkritikk»
«Alfred og skyggen. En liten film om å være redd»

Ressursar om vald og traumatisk stress og sjølvmord:

Regionale sentre for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging