Det er fastsett tre moderasjonsordningar i SFO:

  1. 12 timar gratis SFO for elevar på 1. og 2. trinn. Dette legg vi inn som trekk i fakturagrunnlaget. Foreldre treng ikkje å søke på denne ordninga.
  2. Redusert foreldrebetaling i SFO for hushaldningar med elevar på 1.–4. trinn. Desse skal maksimalt betale 6 % av inntekta si til SFO. Foreldre må søke på denne ordninga.
  3. Gratis SFO for elevar med særskilte behov på 5.–7. trinn. Regelen viser til Opplæringslovas § 13-7 og «barn med særskilte behov» må forståast i samsvar med regelen.

Slik søker du:

Søknad om redusert foreldrebetaling sender du via søknadsskjema. Du må betale full pris for SFO-plassen fram til søknaden er godkjent. Dersom du søker seinare i året vil eit eventuelt vedtak gjelde frå den månaden kommunen har motteke søknaden. 
 
Dokumentasjon av husstandens samla bruttoinntekt:
 
Søkar må dokumentere husstandens samla bruttoinntekt ved å sende inn siste års sjølvmelding. Dersom sjølvmeldinga ikkje viser den reelle årsløna kan de sende inn ut ifrå aktuell situasjon:
 

For arbeidstakarar: 

Kopi av siste månads lønsslipp. Ved nytt arbeidsforhold, kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram. Ved permisjon utan løn må ein dokumentere dette.

For sjølvstendig næringsdrivande:

Stadfesting frå regnskapsførar/revisor på forventa inntekt og kopi av siste næringsoppgåve.

For arbeidsledige:

Kopi av siste utbetaling frå NAV.

For heimeverande:

Ingen krav til inntektsdokumentasjon ut over sjølvmelding.

For studentar:

Kopi av studentbevis eller stadfesting av studie.

SFO-tilbod gjeld automatisk frå søknadstidspunkt til og med 4. klasse, med mindre ein gjer endringar eller seier opp plassen.

Eventuelt vedtak for redusert foreldrebetaling gjeld for 1 år av gongen.

Dersom inntekt i familien blir endra i løpet av året, må kommunen få tilsendt oppdatert dokumentasjon på den nye inntekta.

For meir informasjon, sjå udir.no.