Den som tar på seg oppkøyring av skiløyper i Fyresdal kommune må, for å kunne få kommunal støtte til dette: 

  • Ha skriftleg avtale med grunneigar.
  • Ha naudsynt løyve til å køyre snoskuter i det aktuelle området.
  • Ha vikarordning som sikrar oppkøyring ved fråvær, sjukdom og liknande.
  • Ha ein kontaktperson for kvar løype/kvart område det blir søkt støtte for.
  • Føre logg med dato og lengde for kvar oppkøyring.

Løypene det blir søkt tilskot for skal vere oppkøyrd med sporleggar til kvar helg i januar, februar, mars og april, når temperatur- og snotilhøve tilseier det. I vinterferien og påskeferien skal løypene vere preparert for skigåing kvar dag.

For skiløypenetter på Øyane er det ikkje krav til føring av logg. I dette løypenettet skal det vere løypetrasé for både skøyting og klassisk langrenn. 

Som støtte til oppkøyring av løypenettet på Veum øyremerkast kr 30 000,- gjennom dei årlege kulturmidlane. Dei tre andre søkjarane får midlar gjennom ein fordelingsnykel basera på årlege budsjettera midlar til dette, for sesongen 2014/2015 er denne løyvinga på kr 70 000,-. 

Utbetaling skjer på grunnlag av skriftleg søknad med: 

  • Ei enkel evaluering av sesongen med omtale av spesielle problem med å halde løypene oppkøyrt i samsvar med krava for tilskot.
  • Oppgåve over totalt køyrde kilometer.
  • Kopi av logg for køyring.