Barnehagesatsane er regulert etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Eigenbetaling for barnehagen fylgjer maksimalsatsen vedteke av Stortinget.

Frå 01.01.2023 er maksimalgrensa for foreldrebetaling sett til kr 3 000,- per månad.

Søskenmoderasjon

Kommunen skal gje foreldre minimum 30 % reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2 og 100 % reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller fleire barn, dersom:

a. søskena bur fast saman, og,
b. går i barnehage i same kommune

Reduksjon i foreldrebetalinga ved låg inntekt

Kommunen skal gje reduksjon i foreldrebetalinga slik at den per barn utgjer maksimalt 6 % av hushaldningas samla inntekt, dersom:

a. maksimalgrensa for foreldrebetaling for eitt barnehageår utgjer meir enn 6 % av hushaldningas inntekt det siste året eller,
b. det er ein varig nedgang i hushaldningas inntekt inneverande år som gjer at foreldrebetalinga for eitt barnehageår utgjer meir enn 6 % av hushaldningas inntekt

Gratis kjernetid

Kommunen skal gje fritak for foreldrebetaling for 20 timar per veke til alle barn f.o.m. 1. august i det kalenderåret dei fyller to år og fram til skulestart, dersom:

a. hushaldningas samla inntekt i det siste året er lågare enn inntektsgrensa fastsett av Stortinget, eller,
b. det er ein varig nedgang i hushaldningas inntekt i inneverande år som gjer at hushaldningas inntekt er lågare enn inntektsgrensa fastsett av Stortinget

Moderasjonsordningar, avhengig av foreldra si samla brutto inntekt, blir innvilga etter søknad.

Søknad om redusert foreldrebetaling sender du via søknadsskjema.