Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bygging og graving i forureina grunn

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Skal du setje i gang med byggje- og gravearbeid på ein eigedom der det er grunn til å tru at grunnen er forureina, har du plikt til å sørgje for å få klarlagt omfanget av ei eventuell forureining. Du må leige inn ein konsulent med ekspertise på grunnforureining til å undersøkje grunnen. Der det finst slik forureining, skal det lagast ein eigen tiltaksplan som gjer greie for korleis ein kan unngå spreiing av forureininga og korleis ein skal sikre at grunnen har god nok miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført.

  Målgruppe

  Grunneigar eller utbyggjar (tiltakshavar)

  Kriterium/vilkår

  Det kan vere grunn til å tru at grunnen er forureina

  • i område der det tidlegare har vore forureinande industriverksemd
  • i område som har fungert som deponi
  • på branntomter
  • i område som ligg inntil forureiningsområde
  • eigedomar der det tidlegare har blitt rive eller rehabilitert bygg.

  I byar må ein ofte rekne med at det er forureining i grunnen på grunn av stort ombruk både av areal og jordmassar.

  Samarbeidspartnarar

  Klima- og forureiningsdirektoratet

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå ureiningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier.

  Lover

  Forvaltningsloven

  Forskrifter

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Tiltaksplanen sendast til kommunen saman med søknad etter plan- og bygningslova der slik søknad er nødvendig.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Tiltaksplanen skal godkjennast av kommunen. Kommunen kan avgjere at tiltakshavaren skal varsle naboar og eventuelle andre som saka vedkjem, om det planlagte terrenginngrepet.

  Etter at tiltaka er gjennomførde skal ein sluttrapport leverast til kommunen. Når rapporten er behandla og godkjent vil kommunen registrere eigedomen i databasen grunnforureining.

  Kommunen kan krevje gebyr for saksbehandling.

  Kommunen si behandling av tiltaksplanen skal så langt det er råd samordnast med behandlinga av saka etter plan- og bygningslova.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Klagemulighet

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:51