Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Det er mykje du kan gjere utan å måtte søkje byggjeløyve. Blant anna kan du setje opp ein garasje på inntil 50 kvadratmeter eller eit tilbygg på 15 kvadratmeter utan at du treng å be om løyve frå kommunen først.

  Her er ei oversikt over byggjetiltak du ikkje treng å søkje kommunen om løyve til å utføre:

  • mindre, frittliggjande bygning som blir oppført på eigedom det er bygt på, og som ikkje kan nyttast til å bu i
  • frittliggjande bygning som er større enn bygningar som er nemnde over, som blir oppført på eigedom det er bygt på, og som korkje skal nyttast til å bu i eller anna varig opphald, og som ikkje har kjellar
  • mindre, frittliggjande byggverk knytte til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde
  • mindre tiltak i eksisterande byggverk
  • mindre tiltak utandørs
  • mindre terrassar som heng saman med bygningen
  • fasadeendring som ikkje fører til at bygninga sin karakter blir endra, og tilbakeføring av fasade til tidlegare dokumentert utføring
  • andre mindre tiltak som kommunen finn grunn til å frita frå søknadsplikta.

  Kriterium/vilkår

  Sjølv om du slepp å søkje er det ansvaret ditt å følgje regelverket og kommunen sine reguleringsplanar.
   
  Dei nøyaktige reglane for kva du kan byggje utan å søkje finn du i
  • plan- og bygningslova § 20-5
  • byggjesaksforskrifta § 4-1.
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå 
  Plan- og bygningsloven § 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
  Byggesaksforskriften § 4-1 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
  Jernbanelova § 10 Byggegrenser under, over og langs jernbanen

  Lover

  Jernbaneloven
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Byggesaksforskriften (SAK 10)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:51