Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Heimeundervisning

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Foreldre/føresette til elevar i grunnskulen kan undervise sine barn heime om dei meiner at dette er best ut frå ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunnar. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga i samarbeid med foreldra / dei føresette og kan også kalle inn barnet eller ungdommen til særskilte prøver. Dersom krava i lova til heimeundervisning ikkje er tilfredstilte, skal kommunen krevje at barnet byrjar i skule. Elevar som får heimeundervisning, har ikkje rett til spesialundervisning.

  Kommunen har ikkje plikt til å halde elevane med lærebøker og undervisningsmateriell når dei får heimeundervisning. Retten til heimeundervisning gir ikkje rett til økonomisk kompensasjon frå kommunen.

  Kriterium/vilkår

  Det blir ikkje kravd at du har formell pedagogisk kompetanse. Innhaldet i undervisninga må følgje dei vilkåra som er gitt i opplæringslova med forskrifter. Det må trekkjast grenser mellom privat heimeundervisning og skoleverksemd. Om du underviser barna til andre, er det skuleverksemd som må godkjennast av departementet.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Norsk hjemmeundervisningsforbund
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

  Lover

  Opplæringslova
  Privatskolelova

  Retningslinjer

  Retten til privat hjemmeundervisning

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du melder skriftleg frå til kommunen om at du skal starte med heimeundervisning.

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:51