Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bustønad
Barselgrupper
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageplass
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering

D
Dagmamma - godkjenning
Dagaktivitetstilbod til heimebuande med demens
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Elevar - det psykososiale arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Fosterheim/Å vere fosterheim
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førehandskonferanse

G
Gravferd
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsestasjon
Heimeundervisning
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Krisesenter
Kulturskule - opptak
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L
Leksehjelp i grunnskulen
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskuleopphald
Landbruksveg - bygging

M
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Mellombels botilbod
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Ordensreglement i grunnskolen
Opptenning av eld utandørs
Oppmålingsforretning
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Opplæring for elevar med hørselshemming
Opplæring for elevar som brukar alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i heimen ved langvarig sjukdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Opplæring til elevar som er blinde eller sterkt svaksynte

P
Psykiske helsetenester
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reklameskilt langs veg
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Returordningar for avfall
Rådgiving i skulen
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak

S
Støtte til pårørande
Svangerskapsomsorg
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støttekontakt
Startlån bustad
Salsløyve for alkohol
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skulefritidsordning (SFO)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Skulehelseteneste
Skulemiljøet - Det fysiske miljøet
Skulemiljøet - Mobbing
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilhøyrsel
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesialundervisning i grunnskulen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

T
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Terminal pleie i heimen
Tilskot til utgreiing og prosjektering
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving - gjeldsrådgjeving
Økonomisk sosialhjelp