Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring til elevar som er blinde eller sterkt svaksynte

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen vil sørgje for at elevar med synsnedsetjingar får eit likeverdig opplæringstilbod i nærmiljøet sitt. Kommunen vil også sørgje for at foreldra får den nødvendige opplæringa i punktskrift/blindeskrift slik at dei kan følgje opp i heimen.
   
  Eleven vil få alle dei vanlege undervisningstimane, i tillegg til opplæring i punktskrift og tekniske hjelpemiddel.
   
  Eleven kan også få opplæring i dagliglivet sine aktivitetar. Dette blir i så fall ei eiga vurdering som skulen gjer i samarbeid med PP-tenesta.

  Målgruppe

  • Foreldre/føresette med barn med synsnedsetjingar
  • Barn med synsnedsetjingar i skulepliktig alder

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt 
  opplæringslova §§ 2-14 og 3-10
  forskrift til opplæringslova §§ 1-1 og 1-3.

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  Retningslinjer

  Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet

  Veileder i sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole (blindeforbundet)

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Før barnet begynner i fyrste klasse bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogeleg for å orientere om at, og når, barnet ditt skal begynne i 1. klasse. 
   
  I samarbeid med PP-tenesta vil skulen gjere ei sakkunnig vurdering, og deretter fatte eit vedtak om opplæring i punktskrift.
   
  Skulen kan også tilby opplæring i dagliglivet sine aktivitetar. Denne typen opplæring fell inn under reglane for spesialundervising. Det betyr at skulen vil fatte eit vedtak om spesialundervising i tillegg til opplæringa i punktskrift. Dersom barnet ditt får eit vedtak om spesialundervising, skal den også ha ein individuell opplæringsplan (IOP).
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52