Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avløp - offentlege avløpsanlegg

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen er ansvarlig for at avfallet innbyggerne produserer ikke forurenser miljøet. Kommunen sørger for at avløpsvann fra boliger, hytter og næring samles og transporteres via et nettverk av rørledninger til et kommunalt behandlingsanlegg.
  Med avløpsvann menes utslipp fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom o.l. Utslipp fra svømmebasseng eller akvarium kalles for spillvann og skal også tilknyttes avløpsanlegget.
  Kommunen kan krevje at alle bustader og verksemder knyter seg til det kommunale avløpsanlegget.
  I område med busetnad som er spredt eller for hytter, kan det byggjast mindre og/eller private reinseanlegg, som må godkjennast av kommunen.

  Målgruppe

  Bustadeigarar, hytteeigarar og næringar.

  Kriterium/vilkår

  Kommunen eig avløpsnettverket og har styresmakt til å krevje tilknyting, endre løyve og til å kontrollere anlegg.

  Pris for tenesta

  Prisen for tilknyting og bruk av det offentlege avløpsnettet blir fastsett av kommunestyret.
  Vatn- og avløpstenestene skal drivast etter sjølvkostprinsippet. Det tyder at inntekter og kostnader skal vere like store. Inntektene kjem hovudsakleg frå gebyra, mens kostnaden ved tenesta er ein sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivingar).

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Plikta til å vere tilknytt offentleg avløpssystem går frem av av § 27-2 i plan- og bygningslova. Sjå også:
  • § 22 i forureiningslova som gjeld krav om rehabilitering av private stikkleidningar for å hindre forureining
  Forureiningsforskrifta
  • kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter o.l.
  • kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.
  • kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • kapittel 15a Påslipp
  • kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyr.

  Lover

  Forurensningsloven
  Plan- og bygningsloven

  Forskrifter

  Forskrift om miljørettet helsevern

  Forurensningsforskriften

  Retningslinjer

  Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Der kommunen gjer eit enkeltvedtak (pålegg om tilkopling etter plan- og bygningslova, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er statsforvaltaren. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-10-02 10:36