Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elevar med hørselshemming

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Elevar med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbod gjennom heile skuletida si. Dette gjeld undervising, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasningar.

  Skulen kan avgjere å gi opplæringa på teiknspråk. Dette blir gjort i så fall etter ei sakkunnig vurdering i samarbeid med PP-tenesta.

  Målgruppe

  Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule med hørselshemming.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd oppgåve. Sjå spesielt

  Folketrygdlova § 10-7
  Barnehagelova § 38
  Opplæringslova § 9a-2, 2-6, 3-9

  Lover

  Barnehageloven
  Folketrygdloven
  Opplæringslova

  Forskrifter

  Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Før barnet begynner i fyrste klasse bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogeleg for å orientere om at barnet ditt skal begynne i 1. klasse. Skulen pliktar å gi eit likeverdig tilbod, men det er ikkje nødvendig med søknad og det fattast ikkje noko enkeltvedtak frå skulen si side. 
   
  Dersom eleven får tilbod om teiknspråk som språk i opplæringa, vil det skje etter ei vurdering gjort av PP-tenesta, ei såkalla sakkunnig vurdering. I så fall fattast eit enkeltvedtak, som også gir rett til å klage.
   
  Dersom eleven eller foreldre meiner at skulen må gjere meir for å få det psykososiale miljøet rundt eleven til å fungere, kan dykk be skulen om å setje i gong tiltak for å forbetre miljøet. Eit slikt krav skal behandlast etter reglar for enkeltvedtak. Det betyr at når de seier i frå til skulen anten munnleg eller skriftleg, kan dykk forvente svar innan fire veker. Eit enkeltvedtak som skulen gjer, utløysar også ein rett til å klage dersom du er misfornøgd med vedtaket.
   
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:52