Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barselgrupper

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Barselgrupper er eit opplysnings- og rettleiingstilbod til nye foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Seinare må foreldra ta initiativ til vidare samlingar. Her kan de dele erfaringar frå fødsel, barsel- og spedbarnstid, mellom anna

  • amming
  • barnestell
  • kosthald
  • utviklinga til barnet
  • førebygging av ulukker
  • samliv

  Helsesjukepleiar kan gje råd og rettleiing dersom de ønskjer det. Borna er sjølvsagt òg med på samlinga.

  Målgruppe

  Nye foreldre

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er inga lovpålagd teneste, men ein måte kommunen vel å formidle informasjon og rettleiing til denne gruppa på. Sjå blant anna

  Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
  Pasient- og brukerrettighetslova kapittel 7 Klage

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Når du har født, blir du kontakta av helsestasjonen, som vil gje deg tilbod om å vere med i barselgruppe. Du kan også sjølv ta kontakt med helsestasjonen.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dersom du meiner du ikkje får nødvendig helsehjelp frå kommunen, kan du klage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du greie ut om kva forhold det er du klagar over. Du bør forklare kva du ønskjer endra, og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klagen blir send den instansen i kommunen som har behandla saka. Dersom kommunen held fast ved avgjerda si, blir klagen send vidare til Helsetilsynet i fylket.

  Som mottakar av helsetenester kan du etter pasient- og brukarrettslova også klage til Helsetilsynet på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal først sendast kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at det skal vere mogleg å løyse saka på det lågaste nivået.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-06-09 12:51