Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling av skatt og kommunale avgifter

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Dei kommunale avgiftene kjem samla på ein faktura som gjerne kjem to eller fleire gonger i året. Som innbyggjar betaler du ei årleg avgift for desse tenestene:

  • Vatn - drikkevatn og vannforsyning
   Avgiftene dekkjer kostnaden knytt til å levere reint drikkevatn til heimen din.
  • Avløp - tilgang til avløpssystemet
   Avgiftene bidreg til å halde ved like vass- og avløpsinfrastrukturen, reinse avløpsvatnet og sikre at vatnet som blir forbrukt er trygt.
  • Avfall - tømming av søppel
   Denne avgifta dekkjer innsamling og behandling av avfall. Kommunen sørgjer for å tømme søppelbehaldarar og transporterer avfallet til rett anlegg for resirkulering eller deponering.
  • Feiing - feiing og brannvern
   Avgifta dekkjer kostnadene knytt til feiing av skorsteinar og røykkanalar i bustader og næringsbygg. 

  Målgruppe

  Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.

  Kriterium/vilkår


  Pris for tenesta

  Prisen på avgifta er berekna ut frå prinsippet om sjølvkost. Det betyr at kommunen ikkje kan krevje meir i betaling enn det faktisk kostar å tilby tenesta.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt:
  Vass- og avløpsanleggslova
  Forureiningslova § 34
  Brann- og eksplosjonsvernlova § 28
  Forureiningsforskrifta kapittel 16.

  Lover

  Brann- og eksplosjonsvernloven
  Forurensningsloven
  Vass- og avløpsanleggslova

  Forskrifter

  Forurensningsforskriften

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Fyresdal kommune
  Klokkarhamaren 6
  3870 Fyresdal

  postmottak@fyresdal.kommune.no

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-10-02 10:34