Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bustønad
Barnehageplass
Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barselgrupper
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling av skatt og kommunale avgifter
Bompengar - privat veg
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarstyrt personleg assistanse
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering

D
Dagaktivitetstilbod til heimebuande med demens
Dagmamma - godkjenning
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdigheitsgarantien
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Fosterheim/Å vere fosterheim
Fri rettshjelp
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førehandskonferanse

G
Gravferd
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimehjelp

I
Innbyggjarinitiativ
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innsynsrett i offentlege dokument

J
Jegerprøven

K
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram
Kulturskule - opptak
Krisesenter
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bustad
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medverknad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom

L
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Miljøinformasjon
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Mellombels botilbod
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel - byggjesak
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O
Ordensreglement i grunnskolen
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Omsorgslønn
Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbustad

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Personvern – dine rettar
Personvernombod
PP-tenesta
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Svangerskapsomsorg
Støtte til pårørande
Skjenkjeløyve
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg
Serveringsløyve
Sjukeheim - avlastingsopphald
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Støttekontakt
Skogfond
Skulehelseteneste
Skulemiljøet - Det fysiske miljøet
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spesialpedagogisk hjelp til barn
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål

T
Tuberkuloseundersøking
Terminal pleie i heimen
Tilskot til utgreiing og prosjektering
Tobakkssal - registrering og internkontroll
Tryggingsalarm
Tekniske hjelpemiddel - utlån

U
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk rådgjeving - gjeldsrådgjeving
Økonomisk sosialhjelp